Akty prawne
Ustawy, Uchwały Zarządu SSE, Rozporządzenia

Plik Opis
Ikona PDFPobierz plik Uchwała Zarządu SSE „Starachowice” ws. pomocy dla najemców i przedsiębiorców
Ikona PDFPobierz plik Plan Rozwoju Inwestycji do roku 2020 (z perspektywą do 2030) dla obszaru zarządzanego przez: Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A. (obowiązujący do 25.11.2022)
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Ikona PDFPobierz plik Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Ikona PDFPobierz plik Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu.
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (archiwalne)
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (archiwalne)
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jednolity – obowiązujące)
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”
Ikona PDFPobierz plik Regulamin SSE „Starachowice”
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (utracił moc zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Dz.U. 2016 poz. 1206)
Ikona PDFPobierz plik Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych; Ministerstwo Gospodarki; styczeń 2009
Ikona PDFPobierz plik Uchwała nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14.08.2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki
Ikona PDFPobierz plik Plan Rozwoju Inwestycji do roku 2022 (z perspektywą do 2030) dla obszaru zarządzanego przez: Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A. ( obowiązujący od 26.11.2022)
Ikona PDFPobierz plik Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.12.2022 w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji