KOMUNIKAT z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie anulowania naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 informuje, że w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2421/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., nabór nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został anulowany.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20
w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Instytucja Organizująca Nabór zastrzega sobie możliwość do anulowania naboru,
w szczególności w następujących przypadkach:

  • awarii systemu/aplikacji, za pomocą którego dokonywany jest nabór wniosków;
  • ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Wezwania;
  • naruszenia w toku procedury naboru przepisów prawa i/lub zasad niniejszego wezwania, które są istotne i niemożliwe do naprawienia;
  • zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury naboru lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Biorąc pod uwagę awarię systemu, która wystąpiła w trakcie trwania naboru, podjęto decyzję o jego anulowaniu.

Informację o ponownym terminie naboru przedstawimy Państwu w najbliższych dniach.

źródło: www.swietokrzyskie.pro