Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel . +48 41 275 41 01 , https://www.sse.com.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony , REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096
jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Iłża, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 , poz. 1899 z poźn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1752), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014r. poz. 1490 z późn. zm.). oraz Uchwały nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

odwołuje przetarg pisemny nieograniczony nr 253/21

Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Iłży, powiat radomski, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Iłża o łącznej powierzchni 3,5092 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych:

  • 2573/4, 2576/6, 2580/6, 2582/3 – o łącznej powierzchni 3,0882 ha, stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., dla których Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00047960/7.
  • 2578/6 – o powierzchni 0,4210 ha, stanowiąca własność Gminy Iłża, dla której Sąd Rejonowy w lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr RA1L/00057179/8.

Powodem odwołania przetargu jest wniosek Gminy Iłża z dnia 02. 11.2021 r. – właściciela części terenu objętego przetargiem tj. d z. nr ewid. 2578/6.

 

Download SSE odwołanie przetargu nr 253/21