LOGO SSE

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01,  www.sse.com.pl  Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494   NIP: 664-17-78-096

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Staszów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1990 z poźn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 t.j.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490)

 

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 252/21

mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2.

 

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 2278) – po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu, oraz warunków określonych odrębnymi przepisami.
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0006 Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, objęta granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, o numerze ewidencyjnym 322/10 i powierzchni wynoszącej 1,2742 ha, stanowiąca własność Gminy Staszów, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1A/00031356/2.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 264 270,00 zł netto (słownie netto: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych) plus podatek VAT w ustawowej wysokości.
 4. Nieruchomość położona jest w miejscowości Grzybów, gmina Staszów, przy drodze wojewódzkiej 757 na trasie Stopnica-Staszów w odległości około 7 km od Miasta Staszów, w sąsiedztwie nieruchomości w większości niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu. Uzbrojona w infrastrukturę techniczną w drogach dojazdowych – kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa, sieć napowietrzna sN oraz kanalizacja dla sieci niskoprądowych (telefon, monitoring, sieci informatyczne) Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani obowiązku jego sporządzenia. W związku z powyższym zagospodarowanie ww. nieruchomości będzie mogło nastąpić w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Dla przedmiotowego terenu, wydano decyzję Nr 21/2019 z dnia 27.02.2019r. znak IPP-II.6730.9.2019.IX o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjno-magazynowego na części działki o nr ewidencyjnym 322/5, z której w drodze późniejszej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z 02 kwietnia 2019r znak GNR.6831.8.2019.VII wydzielono działkę o nr ewid. 322/10, będącą przedmiotem niniejszego przetargu, wobec której obecnie nie toczy się postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • wpłata wadium pieniężnego w wysokości 26 427 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2021 r.
  Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem: „Wadium do przetargu nr 252/21”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym SSE „Starachowice” S.A.
  Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu nr 252/21 i ich akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.
 • zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu Nr 252/21– niniejsza specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://www.sse.com.pl/…/SIWP_252-21.pdf
 • złożenie oferty pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony nr 252/21”, w siedzibie SSE „Starachowice” S.A. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice w terminie do dnia 25 października 2021r., do godz. 15:00.
 1. Ofertę sporządza się w formie pisemnej, w języku polskim i powinna zawierać w szczególności:
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i adres-siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • dowód wniesienia wadium,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę netto plus podatek VAT i sposób jej zapłaty;
 • podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
 1. W przypadku inwestora zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone w oryginale tłumaczenie w języku polskim.
 2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” oraz Gmina Staszów nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 3. Oferty podlegają ocenie na podstawie 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490), oraz w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
 4. Komisyjne otwarcie ofert oraz część jawna przetargu nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 29 października 2021r. o godzinie 11.00.
 5. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym.
 6. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu – w trybie określonym w § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 7. Wadium wniesione przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Podmiotom, które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.
 9. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości, płatna jest na zasadach określonych w SIWP.
  Zawarcie umowy notarialnej, przenoszącej własność nieruchomości, nastąpi w terminie wyznaczonym przez właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
  Zarządzający, jako organizator przetargu, zawiadomi podmiot wyłoniony w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu bez uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Gmina Staszów może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium przepada na rzecz Zarządzającego strefą.
 1. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.
 3. Zwycięzca przetargu może ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2019r o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1713).
 4. Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 6. Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiejkolwiek oferty.
 8. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.staszow.pl, Biuletyn Informacji Publicznej bip.staszow.pl, tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
 9. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://sse.bip.gov.pl/.
 10. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.