Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel . +48 41 275 41 01 , https://www.sse.com.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony , REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096
jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Iłża, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 , poz. 1899 z poźn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1752), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014r. poz. 1490 z późn. zm.). oraz Uchwały nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 253/21 mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2.

Ogłoszenie 253/21
SIWP
Mapy – Iłża