Project Description

Adres: ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce
Telefon: +48 41 365 81 81; +48 41 365 81 90
Fax: +48 41 365 81 91
E-mail: coi@sejmik.kielce.pl
WWW: www.sejmik.kielce.pl

 

Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, na mocy umowy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zawartej 21 listopada 2007 roku.

W myśl umowy strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Świętokrzyskiego, obejmującej w szczególności obsługę inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem inwestycji na obszarze województwa, bądź nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami z tego obszaru. Cel nadrzędny współpracy to zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego regionu.

Podstawowe zadania   ŚCOI:

  1. tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz udostępnianie ich inwestorom,
  2. tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw – eksporterów wwojewództwie Świętokrzyskim,
  3. gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwach państwowych, spółkach Skarbu  Państwa,  spółkach komunalnych w województwie Świętokrzyskim, szukających inwestora strategicznego,
  4. gromadzenie podstawowych danych statystycznych o województwie oraz ich udostępnianie PAIiIZ oraz  zainteresowanym inwestorom,
  5. gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych o projektach publiczno-prawnych w województwie możliwych do realizacji z udziałem inwestora zagranicznego oraz ich udostępnianie,
  6. obsługa inwestorów zagranicznych  zainteresowanych    podjęciem działalności gospodarczej w województwie, w zakresie zbierania i przekazania potrzebnych informacji,
  7. przygotowanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych do i z województwa na zasadach finansowych określonych każdorazowo w odrębnej umowie,
  8. przekazywanie inwestorom wszelkich posiadanych i niezastrzeżonych prawem informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu, a w szczególności o: a) misjach handlowych lub inwestycyjnych, b) konferencjach gospodarczych z udziałem inwestorów i władz regionu, c) planach ekspansji zagranicznych inwestorów operujących  na obszarze województwa Świętokrzyskiego, d) formach i efektach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez COI i władze województwa, e) znaczącej poprawie infrastruktury w regionie.