Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01,  www.sse.com.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096
jako organizator przetargu, w oparciu o

Uchwałę nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 259/22, mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 499, obręb 0030, oznaczonej jako działka nr ewid. 501/11 o powierzchni 68 222 m2, objętej księgą wieczystą KI1L/00191001/9 VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach oraz prawa własności budynków posadowionych na tej nieruchomości,
  • prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 499, obręb 0030, oznaczonej jako działka nr ewid. 615/2, o powierzchni 933 m2, objętej księgą wieczystą KI1L/00191003/3 VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach,
  • udział 69155/764537 części w prawie użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 499, oznaczonej jako działka nr ewid. 501/13, o powierzchni 18 086 m2, objętej księgą wieczystą KI1L/00191002/6 VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

Ogłoszenie – Przetarg 259/2022