Dotyczy: zaproszenia do nieograniczonego przetargu pisemnego nr 255/22

Organizator przetargu nr 255/22 z dnia 31.03.2022 r. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedziba w Starachowicach, informuje, iż dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej zaistniałej w ogłoszeniu nr 255/22 z dnia 31.03.2022 r. dotyczącym zaproszenia do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 255/22 mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2.

Sprostowanie omyłki 255.22