Ulgi i preferencje

Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów:

 • poniesionych nakładów inwestycyjnych

lub

 • utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Maksymalną wielkość pomocy regionalnej, jaką może otrzymać przedsiębiorca na projekt inwestycyjny, wynosi 35% lub 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach realizowanego projektu (tzw. intensywność pomocy) bądź 35% lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

W przypadku małego przedsiębiorcy, wskaźnik powyższy podwyższa się o 20 %  a w przypadku średniego przedsiębiorcy o 10%. Daje to w sumie możliwość skorzystania z pomocy regionalnej do wysokości 70 %  dla małego przedsiębiorcy i 60 % dla średniego przedsiębiorcy.

Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym lub w formie kwot uzyskanych z innych źródeł pomocy. Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy publicznej otrzymane z kilku źródeł krajowych lub zagranicznych podlegają sumowaniu.

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych musi wynosić 100 000 EUR

Pomoc regionalna z tytułu tworzenia miejsc pracy nie może przekroczyć 35% lub 50% (45% lub 60% dla średnich i 55% lub 70% dla małych przedsiębiorców) wartości dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;
 • prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);
 • usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;
 • usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem: a )odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5, b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27, c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3, d )usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;
 • usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;
 • obiektów budowlanych i robót budowlanych określonych w sekcji F PKWiU;
 • handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;
 • usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;
 • usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z: a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6, b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3, c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4, d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3, e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4, f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;
 • usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z: a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3, b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60, c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9
 • usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;
 • usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem: a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2, d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;
 • usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;
 • usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;
 • pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;
 • usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;
 • działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

Zezwolenia nie udziela się również:

 • w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 oraz art. 13 lit. a-c i lit. e rozporządzenia nr 651/2014;
 • dużemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 na prowadzenie na obszarach należących do województwa mazowieckiego działalności gospodarczej wchodzącej w zakres tej samej klasy działalności, określonej zgodnie z przepisami wydanymi w odniesieniu do klasyfikacji działalności na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z pózn. zm. ), co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na tych obszarach.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE „Starachowice” :

 • Wypełnienie i dostarczenie do SSE „Starachowice” S.A. dokumentu „Deklaracji Wstępnej Inwestora”, który inicjuje procedurę. Deklaracja zawiera informacje o dotychczasowej działalności oraz określa podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych, liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji, lokalizacje i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. infrastruktury technicznej itp).
 • Propozycja SSE „Starachowice” S.A. lokalizacji w strefie -1 tydzień od daty złożenia Deklaracji Wstępnej Inwestora.
 • Negocjacje, uzgodnienia-możliwie niezwłocznie po propozycji lokalizacji.
 • Wniosek Inwestora o Wszczęcie Postępowania Przetargowego lub Rokowań.
 • Zaproszenie do przetargu lub rokowań – 2-3 dni od daty złożenia Wniosku inwestora o wszczęcie postępowania przetargowego lub rokowań.
 • Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargów lub Rokowań.
 • Złożenie Oferty inwestora zainteresowanego działalnością w strefie-max. 21 dni od daty zaproszenia do przetargu lub rokowań.
 • Przetarg lub rokowania i udzielenie zezwolenia – do 25 dni od daty ogłoszenia przetargu lub rokowań. Wydanie zezwolenia na działalność w strefie po zatwierdzeniu wyników przetargu lub rokowań przez Zarząd SSE „Starachowice”.
 • Udostępnienie nieruchomości (sprzedaż lub dzierżawa) – możliwe natychmiast po wydaniu zezwolenia na działalność w SSE „Starachowice”.