Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

zaprasza do złożenia oferty na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach, obszar 01.

§1

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

§2

Szczegółowe zasady i informacje dotyczące zakresu prac, przygotowywania oferty i warunków stawianych Wykonawcom zawiera niniejsze ogłoszenie.

§3

Zakres prac do wykonania obejmuje:

 1. Czyszczenie potoku Nr 1 o długości 1330 mb, na odcinku od osadnika III B do rzeki Kamiennej oraz przepust kolejowy o długości L= 12 mb,
 2. Czyszczenie potoku nr 3 o długości 1 200 mb wraz z przepustami – 6 szt.,
 3. Czyszczenie osadnika błota i tłuszczu III B o wymiarach dna 30 x 40 m, wymiary korony 36 x 46 m, o pojemności użytkowej 1 560 m³ i średniej głębokości użytkowej 1,3 m,
 4. Czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Radomskiej do odolejacza przy „bramie zegarowej” o długości 786 mb, w tym 28 studni i 21 szt. kratek ściekowych wraz z przykanalikami,
 5. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głównej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Cz. Klarnera (d. Bema) do ogrodzenia MAN -a, dł. 200 mb- Ø200 ( z przykanalikami),
 6. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w Cz. Klarnera ( d.ul. Bema) , na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ogrodzenia MAN -a, dł. 70 mb- Ø500 ( z przykanalikami),
 7. Czyszczenie odolejacza wód opadowych na ul. Narzędziowej (d. ul. Zielona), (przy „bramie  zegarowej),
 8. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Energetycznej i Stara 266 (d. ul. Ciasna)  o długości:42mb- Ø150, 221mb- Ø200, 43 mb – Ø300, w tym 18 studni 11 wpustów ulicznych z przykanalikami,
 9. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w E. Kwiatkowskiego (d. ul. Wieżowa), od ob. 30a do Cersanit S.A. o długości 275 mb Ø600, w tym:10 szt. studzienek  rewizyjnych i 7 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami,
 10. Czyszczenie kanalizacji deszczowej E. Kwiatkowskiego (d. ul. Węglowa) o długości: 260 mb Ø500, 132 mb Ø200, 36 mb odwodnienia liniowego typu U 250, 12 szt. studzienek Ø 200 i 12 szt. wpustów ulicznych  (z  przykanalikami),
 11. Czyszczenie kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Radomskiej o długości : 90 mb Ø200 mm, 70 mb Ø400, w tym 9 szt. studni i 6 szt. wpustów ulicznych.
 12. Utylizacja, wytworzonego w wyniku wykonania powyżej wskazanego zakresu prac, osadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 13. Jeśli wykonawca będzie dokonywał czyszczenia maszynami z poziomu jezdni to musi również przygotować we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

§4

Warunki udziału w konkursie

 1. Złożenie w terminie oferty wg wzoru – zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oświadczenie o braku zaległości w opłaceniu podatku w Urzędzie Skarbowym.
 3. Oświadczenie o braku zaległości w opłaceniu składek wobec ZUS.
 4. Oświadczenie, że Oferent jest lub nie jest płatnikiem VAT.

§5

 1. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej następująco: ,,Oferta na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Specjalnej   Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach, obszar 01 przy ul. Radomskiej.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie SSE ,,Starachowice” S.A. pok. 401 w terminie do dnia 13.07.2021 do godziny 10.00
 3. Otwarcie nastąpi w dniu 13.07.2021 r. godzina 12.00  w siedzibie zamawiającego t.j  Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice” S.A. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, IV piętro, Sala Konferencyjna
 4. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę
 5. Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i stanowi wynagrodzenie za całość przedmiotu   Zamówienia
 6. Oferta cenowa powinna zawierać wartość netto i brutto.
 7. Oferent nie będący płatnikiem VAT wskazuje w ofercie cenowej tylko wartość brutto.

§6

 1. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:
 2. Oświadczenie oferenta, że podana cena jest niezmienna i obowiązuje w okresie realizacji całego zamówienia.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszego postępowania oraz realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu realizacji zamówienia
 4. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia
 5. Referencje osób lub instytucji na rzecz, których Oferent wykonał dotychczas prace identyczne lub o zbliżonym charakterze, w przypadku, gdy Oferent nie współpracował wcześniej z Zamawiającym.
 6. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosi zastrzeżeń.
 7. Okres gwarancji udzielonej prze Wykonawcę – min 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru robót.

§7

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie ich wykonywania.
 2. Wykonawca jest zobowiązany zutylizować osady pochodzące z czyszczenia kanalizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i udokumentować Zamawiającemu protokół z wykonanych czynności, będący potwierdzeniem utylizacji wytworzonego odpadu, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 3. Rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu Wykonawcy terenu prowadzenia robót.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód materialnych i szkód na osobach w trakcie wykonywania czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, począwszy od dnia przekazania terenu  do dnia zakończenia przedmiotu zamówienia i odbioru robót.
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 30.10.2021 r.

§8

 1. Oceny spełnienia warunków wymaganych przez Zamawiającego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zarząd SSE ,,Starachowice”  S.A.
 2. W przypadku wątpliwości co do złożonej Oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o ich wyjaśnienie
 3. Z przeprowadzonego Konkursu sekretarz Komisji sporządzi protokół.
 4. Protokół z działalności Komisji będzie jawny w zakresie wyboru.

§9

 1. Kryterium, wyboru oferty którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty jest Cena.
 2. Zamawiający wykluczy z konkursu Oferenta jeżeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje istotne dla przebiegu postępowania są nieprawdziwe.

§10

 1. Umowa z Oferentem, którego oferta została nie przyjęta zostanie podpisana w terminie 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Komisję konkursową przez Zarząd SSE ,,Starachowice” S.A.
 2. Wszystkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Dopuszcza się etapowe fakturowanie prac.
 4. Podstawę do sporządzenia faktury będzie Protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin realizacji faktury Wykonawcy – do 30 dni od daty wpływu prawidłowego dokumentu do Zamawiającego.

§11

 Złożonych ofert Zamawiający nie zwraca.

§12

Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu zobowiązuje się do:

 1. a) Zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie zaplecza socjalnego
 2. b) Zabezpieczenie swojego miejsca pracy pod względem bhp i p. poż.

§13

 Procedura odwołania od wyników konkursu nie jest przewidziana.

§14

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

§15

Osobą upoważnioną przez SSE ,,Starachowice” S.A. do kontaktów z Oferentem w niniejszym postępowaniu jest Adrianna Cygan Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji tel. (41) 275-41-01

§16

 Integralną część wymogów niniejszego konkursu stanowią załączniki:

 1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 2. Wzór umowy

Wymogi konkursu opracowało: Biuro Inwestycji i Administracji