Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej .,Starachowice” (piętro 1) zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej
w Starachowicach.

Zaproszenie do składania ofert SWZ

Przedmiar robót

Projekt aranżacji wnętrza