Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót dla inwestycji: „Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38, obręb 0001 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach.”

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 27.05.2021 r. do godz. 12:00

Załączniki:

1.    SIWZ

2.    Wzór umowy

3.    Projekt budowlany

4.    Projekt aranżacji

5.    Przedmiar robót

6.    Formularz oferty z ceną