Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27 – 200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 32 251 900 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie przyłącza wody do budynku przemysłowego z częścią biurową, położonego przy ul. Ściegiennego 499 w Kielcach, na terenie działek nr ewid. 501/13, 501/24 i 501/25, obręb 0030 zgodnie z załączonym projektem przyłącza wody, stanowiącym załącznik Nr 3.

Zaproszenie (SWZ)

Załącznik nr 1  – oferta

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – projekt przyłącza