Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

Zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu ofert

na wykonanie remontów cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach przy ul. Radomskiej, o łącznej powierzchni 171,3 m2 oraz remont dwóch studzienek teletechnicznych.

§ 1

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8a ust. 1 ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 482 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Szczegółowe zasady i informacje odnośnie zakresu prac, przygotowywania oferty i warunków stawianych Wykonawcom zawiera niniejsze ogłoszenie.

§ 3

Zakres prac do wykonania określony został w zestawieniu remontów cząstkowych dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach wykonanym przez Pan mgr inż.  Marek Szczerba Biuro Projektowe PROMAX z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, z dnia 16.09.2020 r, stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia.

§ 4

Warunki udziału w konkursie
a)     Złożenie w terminie oferty wg wzoru –  zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

b)     Oświadczenie o braku zaległości w opłaceniu podatku w Urzędzie Skarbowym.

c)      Oświadczenie o braku zaległości w opłaceniu składek wobec ZUS.

d)     Oświadczenie, że Oferent jest lub nie jest płatnikiem VAT.

§ 5

Oferent składa ofertę wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej następująco: ,,Oferta na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach przy ul. Radomskiej. Termin otwarcia 27.X.2020 r. godz. 12 00  ”
Ofertę należy złożyć w siedzibie SSE ,,Starachowice” S.A. pok. 401 w terminie do dnia    .2020 r. 27.X.2020 r. do godziny 9 00
Otwarcie nastąpi w dniu 27.X.2020 r. godzina 12 00  w siedzibie zamawiającego t.j  Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice” S.A. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, IV piętro, Sala Konferencyjna
Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę
Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i stanowi wynagrodzenie za całość przedmiotu   Zamówienia
Oferta cenowa powinna zawierać wartość netto i brutto.

§ 6

1.    Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a)      Oświadczenie oferenta, że podana cena jest niezmienna i obowiązuje przez w okresie realizacji całego zamówienia.

b)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszego postępowania oraz realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu realizacji zamówienia

c)      Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia

d)      Okres gwarancji udzielonej prze Wykonawcę –  min 1 rok od daty podpisania protokołu  odbioru robót.

e)      Referencje osób lub instytucji na rzecz, których Oferent wykonał dotychczas prace identyczne lub o zbliżonym charakterze, w przypadku, gdy Oferent nie współpracował wcześniej z Zamawiającym

f)       Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem  i nie wnosi zastrzeżeń.

§ 7

1.  Wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

a)      Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg i parkingów

b)      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

c)      Wykonawca wykona remont cząstkowy nawierzchni dróg używając takiej mieszanki bitumicznej aby osiągnąć wskaźniki jak dla kategorii ruchu KR 3 i KR 4, zgodnie z  opracowaniem wskazanym w § 3.

d)      Wykonawca wykona objęte zamówieniem prace samodzielnie.

e)      Wykonawca obowiązany jest sporządzić i uzgodnić czasową organizacje ruchu nas czas trwania robót, a także oznakować teren robót zgodnie z projektem organizacji ruchu.

f)       Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu Wykonawcy terenu prowadzenia robót.

g)      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód materialnych  i szkód na osobach w trakcie wykonywania czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, począwszy od dnia przekazania terenu  do dnia zakończenia przedmiotu zamówienia i odbioru robót.

h)      Wymagany termin realizacji zamówienia –do dnia 11 grudnia 2020 r.

§ 8

Oceny spełnienia warunków wymaganych przez Zamawiającego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zarząd SSE ,,Starachowice”  S.A.
W przypadku wątpliwości co do złożonej Oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o ich wyjaśnienie.
Z przeprowadzonego Konkursu sekretarz Komisji sporządzi protokół.
Protokół z działalności Komisji będzie jawny w zakresie wyboru.

§ 9

1. Kryterium, wyboru oferty którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty jest  Cena.

Zamawiający wykluczy z konkursu Oferenta jeżeli stwierdzi, ze dostarczone przez niego informacje istotne dla przebiegu postępowania są nieprawdziwe

§ 10

Umowa z Oferentem, którego oferta została przyjęta zostanie podpisana w terminie 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Komisje konkursową przez Zarząd SSE ,,Starachowice” S.A.
Wszystkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zapłata za wykonanie robót nastąpi po wykonaniu całego zakresu robót.
Podstawę do sporządzenia faktury będzie Protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin realizacji faktury Wykonawcy – do 30 dni od daty wpływu prawidłowego dokumentu do Zamawiającego.

§ 11

Złożonych ofert Zamawiający nie zwraca.

§ 12

Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu zobowiązuje się do:
a)   Zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie zaplecza socjalnego

b)   Zabezpieczenie swojego miejsca pracy pod względem bhp i p.poż.

§ 13

Procedura odwołania od wyników konkursu nie jest przewidziana.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny

§ 15

Osobą upoważnioną  przez SSE ,,Starachowice” S.A. do kontaktów z Oferentem w niniejszym postępowaniu jest:
– Maria Radka tel. (41) 275-48-72; e-mail: inwestycje.maria@sse.com.pl

– Marta Zięba tel. (41) 275-48-72; e-mail: inwestycje.marta@sse.com.pl

§ 16

Integralna część wymogów niniejszego konkursu stanowią załączniki:

  1. Zestawienie remontów cząstkowych dróg na terenie SSE ,,Starachowice”
  2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
  3. Wzór umowy

Wymogi konkursu opracowano: Biuro Inwestycji i Administracji

Zatwierdził: Zarząd SSE ,,Starachowice” S.A