Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie 2021/2022”

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie zimowym 2021/2022 tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg i parkingów o łącznej powierzchni 38 110 m2.
Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadać bazę sprzętową na terenie powiatu Starachowickiego.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta może być złożona osobiście lub pocztą.
b) Oferta ma obejmować całość zamówienia.
c) Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie oraz obejmować wykonanie jednorazowej usługi odśnieżania i zwalczania śliskości dróg i parkingów o łącznej powierzchni 38 110 m2,
d) Oferowana cena powinna zawierać wartość brutto oraz obowiązujący podatek od towarów i usług.
3. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy wg załączonego wzoru
b) wykaz sprzętu,
c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do występowania w obrocie prawnym,
d) oświadczenie oferenta, że podana cena jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,
e) oświadczenie, oferenta, że posiada bazę sprzętową na terenie powiatu Starachowickiego,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu realizacji zamówienia.
4. Kryterium, którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty jest Cena -100%
5. Wymagany termin realizacji zamówienia- od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r.
6. Wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) sprzęt pracujący przy realizacji zamówienia ma być prawidłowo oznakowany ( światła pulsujące na pracującym sprzęcie),
b) wykonawca będzie świadczył usługi w sposób niezagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg i parkingów;
c) wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
d) wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku awarii pracującego sprzętu do niezwłocznego podstawienia sprzętu zastępczego,
e) wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu zamówienia do używania materiałów uszorstniających zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.
7. Ofertę w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z napisem: „Akcja Zima 2021/2022” należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2021 r. do godz. 15:30 w siedzibie zamawiającego:
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Radomska 29, pok. nr 401, 27-200 Starachowice
8. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktów z oferentami są:
– Adrianna Cygan tel. 41-275-41-01; e-mail: adrianna.cygan@sse.com.pl
9. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 9 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
11. Załączniki:

1) Oświadczenie oferenta
2) Formularz ofertowy
3) Wykaz sprzętu
4) Projekt umowy

Obmiar na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie SSE Starachowice w sezonie zimowym 2021/ 2022

Ul. W. Grabowskiego – 8 162 m2
Ul .Centralnego Okręgu Przemysłowego – 6 718 m2
Ul. E. Kwiatkowskiego – 11 500 m2
Ul. Głównego – 2 700 m2
Ul. C. Klarnera – 1 750 m2
Ul. Transportowa – 1 980 m2
Ul. Północna – 2 800 m
Mały Parking 300 m2
Parking przy garażach – 800 m2
Parking duży + drogi dojazdowe – 1 400 m2
Razem: 38 110 m2