Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

zaprasza  do złożenia oferty na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie 2020/2021

1.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie zimowym 2020/2021 tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg i parkingów o łącznej powierzchni 48 002 m2.

Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadać bazę sprzętową na terenie powiatu Starachowickiego.

2.      Sposób przygotowania oferty:

a)     Oferta może być złożona osobiście lub pocztą.

b)     Oferta ma obejmować całość zamówienia.

c)      Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować wykonanie jednorazowej usługi odśnieżania i zwalczania śliskości dróg i parkingów o łącznej powierzchni   48 002 m2,

d)     Oferowana cena powinna zawierać wartość brutto oraz obowiązujący podatek od towarów i usług.

3.      Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

a)     formularz ofertowy wg załączonego wzoru

b)     wykaz sprzętu,

c)      kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do występowania w obrocie prawnym,

d)     oświadczenie oferenta, że podana cena jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,

e)     oświadczenie, oferenta, że posiada bazę sprzętową na terenie powiatu Starachowickiego,

f)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu realizacji zamówienia.

4.      Kryterium, którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty jest Cena -100%

5.      Wymagany termin realizacji zamówienia- od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.

6.      Wymogi dotyczące  realizacji przedmiotu zamówienia:

a)     sprzęt pracujący przy realizacji zamówienia ma być prawidłowo oznakowany ( światła pulsujące na pracującym sprzęcie),

b)     wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg i parkingów;

c)      wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,

d)     wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku awarii pracującego sprzętu do niezwłocznego podstawienia sprzętu zastępczego,

e)     wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu zamówienia do używania materiałów uszorstniających zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

7.      Ofertę w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z napisem: „Akcja Zima 2020/2021” należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2020 r. do godz. 15:30 w siedzibie zamawiającego:

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Radomska 29, pok. nr 401, 27-200 Starachowice

8.      Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktów z oferentami są:

– Maria Radka tel. 41-275-41-01; e-mail: inwestycje.maria@sse.com.pl

– Marta Zięba tel. 41-275-41-01; e-mail: inwestycje.marta@sse.com.pl

9.      Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4d ust 1 p 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych),w związku  z art. 8a ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.)

10.   Zamawiający zastrzega sobie  prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

11.   Załączniki:

1)     Oświadczenie oferenta

2)    Formularz ofertowy

3)     Wykaz sprzętu

4)     Projekt umowy

Obmiar na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie SSE     Starachowice  w sezonie zimowym 2020/ 2021   

Ul. W. Grabowskiego – 8162 m2

Ul .Centralnego Okręgu Przemysłowego – 9550 m2

Ul. E. Kwiatkowskiego  – 11 500 m2

Ul. Głównego – 2 700 m2

Ul. C. Klarnera  – 1750 m2

Ul. Transportowa – 1980 m2

Ul. Północna – 2800 m

Ul. Narzędziowa  – 4200 m2

Ul. Samochodu STAR 266 -1480 m2

Ul. Energetyczna – 1 380 m2

Mały Parking – 300 m2

Parking przy garażach – 800 m2

Parking duży  + drogi dojazdowe – 1400 m2

 Razem:                                            48 002 m2