Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096 zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w sezonie 2023/2024”.

Zaproszenie do składania ofert – akcja zima 2023-2024