Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Szydłowiec, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1162) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490),

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 250/20 mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanych w pkt. 2. niniejszego ogłoszenia

 

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu, oraz warunków określonych odrębnymi przepisami.

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą dwa kompleksy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, o łącznej powierzchni 5,7579 ha, położonych w miejscowości Szydłowiec, na przedłużeniu ul. Leśnej , obręb 0001 Szydłowiec, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie stanowiące własność Gminy Szydłowiec:

 •     Kompleks I – o łącznej powierzchni 2,8986 ha obejmuje działki ewidencyjne o nr: 1479/13, 1480/9, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7, 3780/7, dla których Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1S/00034066/2;
 •    Kompleks II – o łącznej powierzchni 2,8593 ha obejmuje działki ewidencyjne o nr: 1485/7, 1486/7, 1487/2, 1490/2, 1494/5, 1495/5, 1496/5, 1497, 1500/5, 3751, dla których Sąd Rejonowy Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: RA1S/00034066/2 i  RA1S/00035324/6 (dla działki nr 1485/7);

3. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości wynosi:

 •      Kompleks I528 000 zł netto (słownie zł netto: pięćset dwadzieścia  osiem  tysięcy) plus podatek VAT w  wysokości 23%, tj. 649 440 zł brutto (słownie zł brutto: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy  czterysta czterdzieści).
 •      Kompleks II521 000 zł netto (słownie zł netto: pięćset dwadzieścia  jeden tysięcy) plus podatek VAT w  wysokości 23%, tj. 640 830 zł brutto (słownie zł brutto: sześćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści).

4. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec, w odległości około 0,8 km od drogi krajowej S7 Warszawa- Kraków. Nieruchomości znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod zabudowę produkcyjną i magazynowo- składową oznaczona symbolem planu 2.P.

Kompleks I- działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną jedną nieruchomość. Dostęp do nieruchomości zapewniony poprzez projektowane przedłużenie ul. Leśnej. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, szerokość ok. 88 m, długość (głębokość) ok. 327 m. Od zachodu teren płaski ze spadkiem w kierunku drogi S7, w części wschodniej nieruchomości teren nierówny ze wzniesieniami i skarpami. Działki odłogowe, porośnięte trawą oraz kilku i kilkunastoletnimi samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. W ul. Leśnej ok. 170 m od nieruchomości jest wodociąg natomiast kanalizacja sanitarna oddalona jest o 500 m. Energia elektryczna w bezpośrednim sąsiedztwie – nad nieruchomością przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Obszar, na którym zlokalizowane są linie energetyczne znajduje się w zasięgu strefy potencjalnego szkodliwego oddziaływania  elektroenergetycznej linii średniego napięcia, liczonej każdorazowo od faktycznego przebiegu linii, po 5 m w każdą stronę od osi linii. W strefie ochronnej  obowiązuje  zakaz realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Kompleks II- działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalnie  jedną nieruchomość.  Dostęp do nieruchomości zapewniony poprzez projektowane przedłużenie ul. Leśnej. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, szerokość ok. 86 m, długość (głębokość) ok. 337m. Od zachodu teren płaski ze spadkiem w kierunku drogi S7, w części wschodniej nieruchomości teren nierówny ze wzniesieniami i skarpami. Działki odłogowe, porośnięte trawą oraz kilku i kilkunastoletnimi samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. W ul. Leśnej ok. 250 m od nieruchomości jest wodociąg, natomiast kanalizacja sanitarna oddalona jest o 580m. Energia elektryczna w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • Wpłata wadium pieniężnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020r.,

w wysokości:

 •     Kompleks I – 52 800 zł (słownie zł: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset)
 •     Kompleks II – 52 100 zł ( słownie zł: pięćdziesiąt dwa tysiące sto)

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem: „Wadium do przetargu nr 250/20”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym SSE „Starachowice” S.A.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu nr 250/20 ich akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

 • Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu Nr 250/20 – niniejsza specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://www.sse.com.pl/uploads/SIWP-250-20.pdf
 • Złożenie oferty pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony nr 250/20”, w siedzibie SSE „Starachowice” S.A. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice w terminie do dnia 26.10.2020 r., do godz.15:00

6. Ofertę sporządza się w formie pisemnej, w języku polskim i powinna zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i adres-siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • dowód wniesienia wadium,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę netto plus podatek VAT i sposób jej zapłaty;
 • podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

7. W przypadku inwestora zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone w oryginale tłumaczenie w języku polskim.

8. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA oraz Gmina Szydłowiec nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

9. Oferty podlegają ocenie na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490), oraz w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.

10. Komisyjne otwarcie ofert oraz część jawna przetargu nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 02.11.2020 r. o godzinie 11.30.

11. Uczestnik przetargu, który wygra postępowanie, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym.

12. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu – w trybie określonym w § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

13. Wadium wniesione przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

14. Podmiotom, które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.

15. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości, płatna jest na zasadach określonych w SIWP.

16. Zawarcie umowy notarialnej, przenoszącej własność nieruchomości, z oferentem którego oferta uznana została za najkorzystniejszą   w rozumieniu przepisu art. 40 ust. 2 zd. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nastąpi w terminie wyznaczonym przez właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Zarządzający, jako organizator przetargu, zawiadomi podmiot wyłoniony w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu bez uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Gmina Szydłowiec może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu.

17. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.

18. Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” SA oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec.

19. Zwycięzca przetargu może ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1713).

20. Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” SA przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

21. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22. Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

23. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiejkolwiek oferty.

24. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec www.szydlowiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej bip.szydlowiec.pl, tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec.

25. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://sse.bip.gov.pl/.

26. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.