Zarządzający

Zarządzający strefą uprawniony jest do udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze strefy i deklaruje pełną pomoc w zakresie uzyskania wszelkich zezwoleń prawno-administracyjnych. Na potrzeby inwestorów podejmujących działalność w obszarze strefy Zarządzający prowadzi Bank Informacji skupiający firmy świadczące usługi wspomagające proces inwestowania. Zarządzającym strefą jest:

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000070790 REGON: 290914494 NIP: 664 17 78 096
Kapitał Zakładowy – 16 688 700 PLN
Bank Pekao S.A. I O/Starachowice nr 64124022811111000031867025

ZARZĄD:
Marcin Perz – Prezes Zarządu
Miłosz Pamuła – Wiceprezes Zarządu

AKCJONARIAT – Struktura Głosów:
Skarb Państwa – 54,18 %,
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 45,70%
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. – 0,12 %

RADA NADZORCZA:
Filip Pietrzyk – przewodniczący
Barbara Loba – wiceprzewodnicząca
Anna Maria Sekinda – Maicka – członek
Zbigniew Krysiak – członek
Maksymilian Ślusarczyk – członek
Rafał Smagłowski – członek