Decyzja o wsparciu

Decyzję o wsparciu może uzyskać przedsiębiorca, realizujący nowy projekt, polegający na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniu zdolności produkcyjnych dotychczasowego przedsiębiorstwa, wprowadzeniu nowych produktów lub zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego. Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 15 lat na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego, teren województwa mazowieckiego to 12 lat.

Decyzja uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją.

Wysokość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikowanych inwestycji, lub iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy brutto nowozatrudnionych pracowników.

Obrazując, np. mały przedsiębiorca, rozpoczynający inwestycję na terenie województwa świętokrzyskiego (w ramach wydanej mu decyzji o wsparciu), której koszty kwalifikowane wynoszą 1 000 000 zł, może liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego w kwocie 700 000 zł.

Nowa inwestycja, realizowana przez przedsiębiorcę, musi m.in. spełniać kryteria jakościowe i kryterium ilościowe. Warunki ubiegania się o decyzję o wsparciu, uprawniającą do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2022 poz. 2861). Rozporządzenie m.in. definiuje rodzaje działalności gospodarczej,  które nie kwalifikują się do uzyskania decyzji o wsparciu, oraz zawiera katalog kryteriów jakościowych i ilościowych, które musi spełniać inwestycja.

Aby uzyskać decyzję o wsparciu, przedsiębiorca zgłaszający się do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w jej ramach, składa stosowny wniosek, w którym przedstawia m.in. informacje nt. planowanej przez siebie inwestycji, wskazuje jej lokalizację, wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych i zatrudnienia, oraz kryteria jakościowe, które będzie spełniać planowana inwestycja. Wniosek podlega analizie w toku postępowania administracyjnego pod kątem dopuszczalności wydania decyzji o wsparciu na dany rodzaj działalności, spełnienia kryterium ilościowego i kryteriów jakościowych. Jeśli dany projekt inwestycyjny spełnia wymogi, przedsiębiorca otrzymuje decyzję o wsparciu i może przystąpić do realizacji inwestycji.

Kryteria ilościowe – minimalna wartość inwestycji – uzależnione są od stopy bezrobocia w danym powiecie i wielkości przedsiębiorcy.

W przypadku inwestycji lokowanych w granicach miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, leżących na terenie, który podlega Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A.  tj. Busko Zdrój, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Staszów, kryteria ilościowe ulegają obniżeniu i wynoszą odpowiednio: dla mikroprzedsiębiorców – 200 000 zł, dla małych przedsiębiorców – 500 000 zł, dla średnich przedsiębiorców – 1 000 000 zł, dla dużych przedsiębiorców – 10 000 000 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biuro Zarządzania Obszarem i Obsługi Inwestora