Poradnik Inwestora

27 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to jasne i przejrzyste kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski, a także atrakcyjne warunki ubiegania się o ulgi.
Nowe rozwiązania wspierają przedsiębiorczość i wpływają na rozwój lokalny.

Nowe zasady wsparcia:

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju,przydzielane na czas określony
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do specyfiki terenu
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstw
 • kryteria jakościowe wspierające projekty zakładające min. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro,małych i średnich firm
 • jeden standard obsługi inwestora przez zarządzających Strefami
 • szybsze decyzje dotyczące wsparcia

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej

Polska Strefa Inwestycji to szansa na:

 • wzrost liczby inwestycji
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu

Jak starać się o wsparcie?

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”S.A. jako zarządzający obszarem, uprawniona jest do wydawania decyzji o wsparciu na terenie powiatów:

 • buskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego, włoszczowskiego i m. Kielce (woj. Świętokrzyskie)
 • przysuskiego, radomskiego ziemskiego, szydłowieckiego (woj. Mazowieckie)
 • puławskiego (woj. Lubelskie).

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie, zgłasza się do Zarządzającego z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Ulga przyznawana jest z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikowanych inwestycji, lub iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy brutto nowozatrudnionych pracowników.

Szacunkowe kwoty kryteriów ilościowych przedstawiają się następująco:

Kryteria jakościowe stanowią załącznik numer 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, dostępny pod tym Linkiem

Inwestorzy