Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice „S.A.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

ZA ROK OBROTOWY 2020 i ROK OBROTOWY 2021

1. Firma Zamawiającego:

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach (adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070790, o numerze NIP: 6641778096, kapitał zakładowy w wysokości 16.688.700,00 zł. wpłacony całości.

2. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. i rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r. oraz sporządzenie sprawozdania z badania, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 1421).

3. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. za rok obrotowy 2020 i rok obrotowy 2021 należy składać na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 w terminie do dnia 15.10.2020r.
Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

4. W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy w szczególności:
a) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 do 30.03.2021 r., zaś za rok obrotowy 2021 do 30.03.2022 r.;
b) dostarczeniu wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt.4a) w formacie .doc i .pdf oraz w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego;
c) gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta, na posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosowych wyjaśnień i informacji. Koszt uczestnictwa ponosi firma audytorska;
d) przekazaniu do wiadomości Rady Nadzorczej w przypadku sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Firma audytorska musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020r. poz. 1415).

5. Warunki oferty:
Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) informację o oferencie, tj.:
– forma prowadzonej działalności – do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru,
– potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
– informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
– aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania,
– informację o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;
– informacja czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;
b) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczących posiadania uprawnień do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie oraz o wpisie na listę firm audytorskich, o której mowa w ww. ustawie;
c) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta/biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2020 wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów oraz podaniem informacji na temat ich dotychczasowych doświadczeń na rynku audytorskim;
e) łączną cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badań uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent;
f) projekt umowy;
g) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim,
h) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym określa się ostateczny termin badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 do dnia 30.03.2021 roku, zaś za rok obrotowy 2021 do dnia 30.03.2022 roku.

Informacje nas temat Spółki można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną, pod adresem finanse@sse.com.pl lub finanse.gosia@sse.com.pl telefon: 412743209.

Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 5 będzie skutkować odstąpieniem od oceny oferty.

Badanie winno być przeprowadzone przez dwóch biegłych rewidentów.

6. Data i miejsce wyboru oferty:

Wybór ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 10.11.2020 roku. Otwarcie ofert jest niejawne.

Określa się następujące kryteria wyboru firmy audytorskiej:
a. oferowana cena wykonania zamówienia – waga 50%.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę.
b. doświadczenie w zakresie badania sprawozdań spółek z udziałem Skarbu Państwa – waga 20%.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca największą liczbę badanych spółek z udziałem
Skarbu Państwa.
c. doświadczenie w zakresie badania sprawozdań specjalnych stref ekonomicznych – waga 30%.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca największą liczbę badanych specjalnych stref
ekonomicznych.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.