Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

jako organizator przetargu, w oparciu o

Uchwałę nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 251/20, mającego na celu wyłonienie podmiotu, który

nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 4/154 (o powierzchni 0,2619 ha), 4/175 (o powierzchni 0,1679 ha), 4/177 (o powierzchni 0,0139 ha), obręb 0044, wraz prawem własności dwóch hal magazynowo – produkcyjnych o powierzchni użytkowej odpowiednio: 1 529,27 m2 i 1 276,40 m2, posadowionych na przedmiotowych nieruchomościach, a stanowiących własność Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Dla przedmiotowych nieruchomości, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00061281/8.

Nieruchomość położona jest w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – PU 05 – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, baz, zabudowy usługowej.

Wgląd do dokumentacji przetargowej i technicznej nieruchomości – w tym operatu szacunkowego dla przedmiotowej nieruchomości – możliwy będzie w dni robocze od 19 listopada do 3 grudnia 2020r., w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Organizatora przetargu. W ww. terminach dopuszcza się możliwość dokonania oględzin przedmiotowej nieruchomości, po uprzedniej konsultacji z Organizatorem przetargu.

Cena wywoławcza nabycia własności nieruchomości wynosi 650 000,00 zł (słownie netto: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT w wysokości ustawowej.

Wymagane jest postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium pieniężnego w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem „Wadium do przetargu nr 251/20” (za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).
 2. zapoznanie się z treścią Uchwały nr 3/08/2019 NWZA Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki (dalej: „Zasady”). Treść niniejszego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl/akty-prawne/
 3. złożenie pisemnej oferty. Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg nr 251/20”, w siedzibie Spółki, w terminie do dnia 3 grudnia 2020r. do godziny 1500.

Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub firmę i adres-siedzibę Oferenta;
 • dowód wniesienia wadium;
 • datę sporządzenia oferty;
 • wskazanie składnika aktywów trwałych, którego oferta dotyczy;
 • wskazanie oferowanej ceny netto oraz brutto;
 • oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;
 • podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Przedmiotowy przetarg odbędzie się 4 grudnia 2020r. o godz. 11.00, w siedzibie Organizatora przetargu.

Komisja przetargowa dokona oceny najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium najwyższej ceny.

O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 22 w związku z treścią § 1 ust. 16 pkt 2 Zasad, nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej przeniesienia praw do nieruchomości.

Oferent jest zobowiązany stosować się do zapisów § 1 ust. 8 Zasad, zawierającego ograniczenie kręgu podmiotów mogących brać udział w niniejszym przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Zarządzający:

 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.