Project Description

Adres: ul. inż. Wł. Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
Telefon: 41 275 38 65
Fax: 41 275 38 66
E-mail: centrum@ckp.starachowice.pl
WWW: ckp.starachowice.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Starachowicki. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.  CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. Statutowym zadaniem  Centrum jest ponadto kształcenie ustawiczne dorosłych, realizowane poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy doskonalące, dla osób zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy i umiejętności oraz zdobyciem nowego zawodu. Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi kształcenie w branżach: mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, usługowej.  Centrum Kształcenia Praktycznego jest jedynym w powiecie Ośrodkiem Egzaminacyjnym, posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w nowej i starej formule.  Zadaniem Centrum Kształcenia Praktycznego jest wyposażenie uczniów i słuchaczy w kompetencje zawodowe, zapewniające im zrozumienie idei uczenia się przez całe życie, wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej, dostosowanie do reguł życia społecznego, poznanie osobistych predyspozycji zawodowych, sprawne reagowanie na potrzeby pracodawców i mobilność na rynku pracy. Zadania te realizowane są między innymi poprzez funkcjonowanie Międzyszkolnego Centrum Doradztwa Zawodowego działającego we współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy i lokalnymi pracodawcami w obszarach:

  1. Doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starachowickiego.
  2. Wsparcie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie preorientacji zawodowej uczniów.
  3. Współpraca z pracodawcami.
  4. Promowanie kształcenia ustawicznego.

Misję Centrum wspiera także działalność biblioteki technicznej CKP, zapewniająca dostęp wszystkim zainteresowanym do literatury i czasopism fachowych.  Centrum Kształcenia Praktycznego pełni ważną rolę w systemie szkolnictwa zawodowego Powiatu Starachowickiego, ma wiodącą pozycję w zawodowym kształceniu praktycznym, łącząc edukację z potrzebami rynku pracy. Podejmowane przez Centrum działania mają na celu uczynienie placówki wizytówką powiatu w obszarze kształcenia dla rynku pracy.