Project Description

Adres: ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
Telefon: +48 41 200-17-50
Fax: +48 41 200-17-60
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl
WWW: www.swietokrzyska.ohp.pl

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i polityki Społecznej. OHP realizują zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji młodego pokolenia, a także zadania w zakresie jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z powszechnego systemu edukacji.

OHP nie jest organem prowadzącym szkoły. Wspomagamy we współpracy z samorządem lokalnym zdobywanie wykształcenia ogólnego i zawodowego poprzez uczestnictwo w OHP. W ramach polskiego systemu oświaty swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce kontynuować naukę szkolną łącząc ją z pracą zarobkową.

Jest to młodzież, która:

  • nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, a   pragnie zdobyć kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne,
  • pragnie uzupełnić ponadgimnazjalne wykształcenie ogólne i zawodowe.

Uczestnicy OHP w wieku 15-18 lat biorą aktywny udział w zadaniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym (spartakiady, turnieje, rajdy, wycieczki) oraz kulturalno-oświatowym (konkursy, festiwale, imprezy okolicznościowe) organizowane zarówno na szczeblu centralnym i ogólnopolskim, jak i regionalnym, wojewódzkim i lokalnym; młodzież podnosi swoje umiejętności społeczne m.in. poprzez udział w pracach Wojewódzkiego Klubu Aktywnych. W naszych jednostkach organizacyjnych młodzież ma zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach oraz w Hufcach Pracy w Pińczowie i Jędrzejowie istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą oraz darmowe przyuczenie do wykonywania zawodu. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy z dnia 20.04.2004r. – art. 6.3. cyt.: „Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia”. Grupę tą stanowi młodzież w wieku 18-25 lat, która ukończyła szkoły ponadgimnazjalne (bądź są to uczniowie ostatnich klas tych szkół), są to absolwenci wyższych uczelni czyli młodzież wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi, zagrożona jednak bezrobociem. Dla tej młodzieży OHP oferuje i zapewnia wszelakie działania z obszaru rynku pracy, tj.:

  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
  • szeroką ofertę atrakcyjnych szkoleń zawodowych.