Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01,  www.sse.com.pl  Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494   NIP: 664-17-78-096 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Iłża, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1899 z poźn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1752), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), oraz Uchwały nr 3/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 255/22

mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2.

OGŁOSZENIE

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA

SIWP NR 255.22