Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony,

REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096

www.sse.com.pl

zaprasza do złożenia oferty na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” w Starachowicach, obszar 01.

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) w związku z art. 8a ust. 1 ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych z dnia 11 maja 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.)

Szczegółowe zasady i informacje odnośnie zakresu prac, przygotowywania oferty i warunków stawianych Wykonawcom znajdują się w sekretariacie Zarządu SSE „Starachowice” S.A. w siedzibie Spółki tj.: ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice [IV piętro pok. 401] celem ich udostępnienia potencjalnym Wykonawcom przedmiotowej usługi. Ostateczny termin w którym można uzyskać wskazane dokumenty ustala się na dzień 24 lipca 2020 roku do godz. 15.00. W tym też terminie SSE „Starachowice” S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego zaproszenia, a także jego odwołania bez podania przyczyn.

Udostępnienie nastąpi na wniosek potencjalnego Wykonawcy zawierający w swej treści co najmniej poniższe informacje: datę i miejsce jego złożenia, wskazanie Podmiotu składającego, cel jego złożenia (przygotowanie oferty zgodnie z niniejszym ogłoszeniem), za pisemnym potwierdzeniem odbioru dokumentacji wskazanych powyżej zasad i warunków uzyskania i wykonania przedmiotowej usługi.

Termin składania ofert na wykonanie usługi o której mowa w niniejszym Zaproszeniu ustala się na dzień 27 lipca 2020 roku godz. 12.00. Ofertę uznaje się za prawidłowo złożoną gdy we wskazanym terminie zostanie ona dostarczona i złożona w sekretariacie Zarządu SSE „Starachowice” S.A. w siedzibie Spółki tj.: ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice [IV piętro pok. 401]. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 27 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki tj.: ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice [IV piętro pok. 400].